Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damian Buś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damex Damian Buś (adres: 39-300 Mielec ul. Spacerowa 2, numer NIP: 8171727670, numer REGON: 180907298).

2. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, w tym w szczególności zapytania i wnioski należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@damex.mielec.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na składane przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego zapytanie (przedstawienie oferty) - do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
  2. realizacji zawartej umowy - przez czas jej trwania;
  3. spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa - przez okres czasu wynikający z przepisów;
  4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron) - przez czas do upływu okresu przedawnienia rzeczonych roszczeń.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie oraz do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

5. Ma Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, a także do modyfikacji podanych danych osobowych, tj. ich poprawiania, usuwania i zmieniania w każdym czasie, a modyfikacja ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora.

6. Ma Pani/ Pan prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a dodatkowo możliwość cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania danych).

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.